[ ES Open HF Championship     ]

 마지막수정일 2014년 11월 17일

   개인블로그 홈피 또는 숨은카페등 어떠한 외부매체에도 내용을 퍼가서 올리는 것을 허용 안합니다.

 

주      최

 LRSF - Lithuanian Radio Sport Federation

일      시

 2015년 4월 18일 14시 부터 18일 18시 까지 (4시간)

참가부문

 A - Single Operator, CW + SSB (Mixed Mode)
 B - Single Operator, SSB
 C - Single Operator, CW  
 D - Multi Operator, CW + SSB
 E - SWL

모      드

 CW, SSB

밴      드

 CW: 3530 - 3560 kHz, 7010 - 7030 kHz
 SSB: 3600 - 3650 kHz, 3700 - 3750 kHz, 7050 - 7150 kHz

호출방법

 

교환방법

 RS(T) + serial number (001부터 시작)

교신상대

 ES 국

멀      티

 각기 다른 밴드와 MODE 에서 얻은 ES region prefixes (ES1 - ESØ) - 최대 40

교신점수

 CW 교신 2점, SSB교신 1점

규       정

 운용시간을 4등분하여 각 등분마다 중복교신 가능

          1st Period 0500 - 0559 UTC

          2nd Period 0600 - 0659 UTC

          3rd Period 0700 - 0759 UTC

          4th Period 0800 - 0859 UTC       

점수계산

 교신 점수의 합 X 멀티의 합

제  출  일

 종료일로부터 3주 이내

제  출  처

  esopen@erau.ee

 

 

Copyright ⓒ2001- 2015   Korea DX Club. All rights reserved.