[    LZ open 40m Sprint Contest   ]

 마지막수정일 2014년 11월 17일

     개인블로그 홈피 또는 숨은카페등 어떠한 외부매체에도 내용을 퍼가서 올리는 것을 허용 안합니다.

 

주      최

 LZ OPEN CONTEST CLUB

일      시

 2015년 4월 4일 13시 부터 4일 17시 까지 (04시간)

참가부문

 Multi operators, Single operator 그리고 QRP (최대 5W 출력이내)

모      드

 CW

밴      드

 40 Meter

호출방법

 

교환방법

 6자리 숫자 (첫번째 3자리 숫자는 serial 번호 + 상대방에서 준 첫번째 3자리숫자, 첫교신의 송신은 001 + 000 이다)

교신상대

 전 세계 모든 국

멀      티

 없음

교신점수

 1교신당 1점

규       정

 30분이내 중복교신은 0점 처리한다. (특정국과의 교신이후 30분이 지나면 다시 교신 할 수 있다)

점수계산

 교신점수의 합

제  출  일

 교신종료 후 10일 이내

제  출  처

 LZ1GL@yahoo.com   

 

로그작성 예

NR Band Time  Call     Send   Received Points

1    7  00:49     UA2FL   001 000 020 005   1

2    7  00:50     YO5DAS  002 020 014 036   1

3    7  00:50     G3LET   003 014 088 113   1

4    7  00:51     LY1CM   004 088 025 052   1

5    7  00:52     G3LET   005 025 090 063   0 - 최소 30분미달로 인하여 0점 처리

6    7  00:52     UA2FL   006 090 023 076   0 - 최소 30분미달로 인하여 0점 처리

7    7  00:53     RK3XWO  007 023 031 120   1

8    7  00:53     TA1AN   008 031 052 021   1

9    7  00:54     SM6BSK  009 052 141 054   1

--- --- --- --- --- ---

65   7  01:24    SM6BSK  065 018 192 097   1 - 최소 30분초과로 인하여 1점 처리

--- --- --- --- --- ---

 

 

Copyright ⓒ2001- 2015   Korea DX Club. All rights reserved.