5Z      KENYA

 최종수정일 2005년 05월 17일

 

 CAPITAL

 NARIOBI (나이로비, 200만명)

 PREFIX

 5Y-5Z

 CONTINENT

 AF

 ZONE

 CQ : 37      ITU : 48

 BEAM

 268/88

 QSL Bureau

 Amateur Radio Society of Kenya, Box 45681, Nairobi

 

 케냐   <Kenya>

아프리카 대륙, 동부에 있는 나라. 정식명칭은 케냐 공화국(Republic of Kenya)이다. 적도가 중앙 부근을 지나며, 남동쪽은 인도양, 동쪽은 소말리아(T5), 북쪽은 에티오피아(ET)와 수단(ST), 남쪽은 탄자니아(5H), 서쪽은 우간다(5X)와 접한다. 


인 구 : 약 2.800만명
면 적 : 582,646㎢(한반도의 2.7배)
주요도시 : 몸바사(Mombasa), 나쿠르(Nakuru), 키수무(Kisumu)
주요민족 : 키쿠유족(320만), 루오족(195만), 루히야족(212만), 캄바족(172만), 칼렌진족(165만) 43개부족
주요언어 : 영어(공용어), 스와힐리어(통용어)
종 교 : 기독교(30%), 토착신앙(약 50%), 회교, 힌두교(소수)

 

 

 

 

 

 QSL_5Z4_JH0CJH.jpg

QSL_5Z4JD.jpg

 

QSL_5Z4DZ(1).jpg

 

 

 

 

 

QSL_5Z4_9A3A.jpg

QSL_5Z4HW.jpg

 

 

Copyright ⓒ2001- 2015   Korea DX Club. All rights reserved.