[ EUCW 160m CONTEST ]

    최종수정일 2014년 10월 5일 

    개인블로그 홈피 또는 숨은카페등 어떠한 외부매체에도 내용을 퍼가서 올리는 것을 허용 안합니다.

 

 

주      최

 EUCW

일      시

 2015년 01월 04일 05시부터 08시, 04일 13시부터 16시 까지 (06시간)   

참가부문

 참가 및 출력 제한 없음

모      드

 CW

호출방법

 

밴      드

 160 meter (1810 - 1840 KHz)

교환방법

 RST + NAME + NM (non-member)
 EUCW 멤버: RST + NAME + CLUB + membership number

교신상대

 EUCW 멤버

교신점수

 HL과의 교신 1점, 아시아국과의 교신 2점, 다른대륙과의 교신 5점

 다음국과의 교신은 10점. DA0HSC, DF0ACW, DF0AGC, DK0HSC, DK0RTC,    DL0CWG, DL0CWW, DL0DA, DL0HSC, DL0RTC, DL0XX, DL0XYL, EA3HCC,    F8UFT, EM0RSE, G4FOC, GX0IPX, HB9HC, MX5IPX, ON5CFT

멀      티

 EUCW CLUB

규      정

 동일국과 두 번째 시간에 교신 유효

점수계산

 교신점수의 합 X 멀티의 합

제  출  일

 02월 15일 까지

제  출  처

 F5YJ  Jacques CARRIER,  12, rue Henri Delaunay, F  93110 ROSNY-SOUS-BOIS,
 FRANCE
 Email   : f5yj@club-internet.fr

 EUCW CLUB

AGCW-DL, BQC, BTC, CFT, CTCW, EACW,  EA-QRP-C, EHSC, FISTS, FOC,

G-QRP, GTC, HACWG, HCC, HSC, HTC, INORC, I-QRP, ITC, MCWG, OE-CW-G, OHTC, OK-QRP, RTC, SCAG, SHSC, SPCWC, UCWC, UFT, U-QRQ-C, VHSC,
YL-CW-G, 3A-CWG, 9A-CWG.

NON EUROPEAN
QRP-ARCI (U.S.A.), CWAS  (Brazil)   GACW  (Argentine)

Copyright ⓒ2001- 2015   Korea DX Club. All rights reserved.