[ LZ DX Contest ]

최종수정일 2015년 3월 25일

      개인블로그 홈피 또는 숨은카페등 어떠한 외부매체에도 내용을 퍼가서 올리는 것을 허용 안합니다.

 

 

주      최

 Bulgarian Federation of Radio Amateurs

일      시

 2015년 11월 21일 21시부터 22일 21시 까지 (24시간)  

참가부문

 A - Single Operator/Multi Bands/Mixed
 B - Single Operator/Multi Bands/CW
 C - Single Operator/Multi Bands/SSB
 D - Single Operator/Single Band/Mixed
 E - Multi Operators/Multi Bands/Single Transmitter/Mixed
 F - Single Operator/Multi Bands/Mixed/QRP (최대10W)
 G - SWL

모      드

 CW/SSB

밴      드

 80 - 10 meters (IARU Region I band plan)

교환방법

 RST + ITU Zone (우리나라는 44)
 LZ 국: RS(T) + 2 letters district abbreviation 

교신상대

 전세계의 모든국

멀      티

 각밴드에서의 ITU Zone 수, LZ 국의 지역 약어 수

규      정

 single OP 부문은 수시로 밴드 모드 전환가능.
 multi OP 부문은 10분간 밴드/모드 전환 금지. 단 새로운 멀티교신시에는 전환가능.
 동일국과 동일밴드에서 CW/SSB  교신 가능

교신점수

 LZ국과의 점수 10점, 아시아 이외의 국과 교신 3점, 아시아국과의 교신 1점

점수계산

 교신점수의 합 X 멀티의 합

제  출  일

 교신종료후 30일 이내

제  출  처

 BFRA, P.O.Box 830, 1000 Sofia, Bulgaria
 
 lzdxc@yahoo.com  또는 lzdxc@bfra.org

 http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en   에서 업로드 가능함.

 2 letters district abbreviation 

 

 

 

BU

 

 

BL

 

 

DO

 

 

GA

 

 

HA

 

 

KA

 

 

KD

 

 

LV

 

 

MN

 

 

PA

 

 

PD

 

 

PK

 

 

PL

 

 

RS

 

 

RZ

 

 

SF

 

 

SL

 

 

SM

 

 

SN

 

 

SO

 

 

SS

 

 

SZ

 

 

TA

 

 

VD

 

 

VN

 

 

VT

 

 

VR

 

 

YA

 

 

Copyright ⓒ2001- 2015   Korea DX Club. All rights reserved.