DXing

HL1LJ 박대웅

 

 

 

 

         제    목

                 KARL지

 

 DXing (29) DX Nets and Lists

 2000년 09월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (28) Pileup 속에서의호출방법

 2000년 08월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (27) Pileup 속에서의호출방법

 2000년 07월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (26) Pileup 속에서의호출방법

 2000년 06월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (25)

 2000년 05월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (24)

 2000년 04월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (23) QSL CARD

 2000년 03월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (22) QSL CARD

 2000년 02월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (21) QSL CARD

 2000년 01월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (20) 안테나이야기

 1999년 12월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (19)

 1999년 11월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (18)

 1999년 10월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (17)

 1999년 09월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (16)

 1999년 08월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (   )

 1999년 07월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (15)

 1999년 06월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (14) 전파의 전파와 안테나 (1)

 1999년 05월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (13) CW에 도전

 1999년 04월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (12) 목표설정

 1999년 03월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (11) DX주파수, CQ호출

 1999년 02월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (10)

 1999년 01월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (9)

 1998년 12월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (8) KEYS AND KEYERS

 1998년 11월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (7) RECEIVER

 1998년 10월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (6) DXer에게 필요한 것들

 1998년 09월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (5) DX의 자세

 1998년 08월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (4) DXer

 1998년 07월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (3) DX의 매력

 1998년 06월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (2) DX란 무엇인가?

 1998년 05월호 KARL지 KARL 포럼

 

 DXing (1)

 1998년 04월호 KARL지 KARL 포럼

 

 

 

Copyright ⓒ2001- 2015   Korea DX Club. All rights reserved.